VEdtægter

Hent vedtægterne som PDF


§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Roskilde Outdoor Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 12. september 2011 og har hjemsted i Roskilde kommune. Institutionen kaldes Roskilde Outdoor Efterskole – og benævnes i daglig tale Ros Efterskole Stk.3. Institutionens formål er at drive en efterskole for 9. og 10. klasser med de obligatoriske afgangsprøver. Roskilde Outdoor Efterskole tager udgangspunkt i Grundtvigs og Kolds skole- og menneskesyn inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Roskilde Outdoor Efterskole ønsker at skabe et efterskoleår for eleverne, der giver dem mulighed for at udvikle deres sociale, personlige, formidlende, faglige og interkulturelle kompetencer. Vi vægter dannelsen af det hele menneske. Stk. 4. Skolens værdigrundlag Roskilde Outdoor Efterskole er en skole i bevægelse, hvor vi har det hele menneske i centrum. Der skal være plads til det sociale liv, fællesskabet, fysisk udfoldelse samt sjove og udfordrende oplevelser. Vi vægter et frirum med mulighed for udvikling af høj faglighed, selvindsigt, samarbejds- og formidlingsevner, samt at kunne finde mål og retning. På Roskilde Outdoor Efterskole skaber vi synergi mellem teori og praksis.


§ 2. Skolekreds Stk. 1. Skolen skal have en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, foreninger m.v. og offentlige myndigheder, som har tilknytning til skolen. Stk. 2. Privatpersoner, foreninger m.v. skal udgøre flertallet af skolekredsen. Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Stk. 4. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Minimumsbeløbet for medlemskab af skolekredsen er 100,00 kr. Beløbet opkræves første gang i forbindelse med den stiftende generalforsamling og herefter i forbindelse med den årlige generalforsamling. Ændring af minimumsbeløb kan foreslås af bestyrelsen med efterfølgende afstemning på generalforsamlingen. Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får først stemmeret efter 1 måneds medlemskab. Bestyrelsen godkender nye skolekredsmedlemmer indenfor 3 mdr. efter indbetaling af beløbet. Stk. 6. Skolens årsrapport udleveres/sendes/uploades på skolens hjemmeside/skoleintra fra skolen senest 14 dage før generalforsamling. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og eventuelt bidrag fra andre. Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolens skole- og undervisningsvirksomhed, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel med mindst følgende dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport (herunder regnskabsaflæggelse). 3. Forstanderens beretning 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Eventuelt Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/5 af skolekredsens medlemmer ønsker det. Forslag til motiveret dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden (dvs. 21 dage før). Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13, stk. 1. Stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning Stk. 1. Bestyrelsen består af 5-7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf flertallet vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. De øvrige medlemmer kan udpeges af navngivne foreninger, kommuner m.v. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 4 medlemmer på valg. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske. Suppleanterne deltager på lige fod med den øvrige bestyrelse i dennes mødeaktiviteter uden stemmeret. Suppleanterne træder først til som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen ved varigt forfald, som er det tidspunkt, hvor et bestyrelsesmedlem træder helt ud. Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4. Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Der kan fastsættes bestemmelse om, at en eller to medarbejdere kan være repræsenteret ved bestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte. Stk. 7. Udmeldelse af bestyrelsen i utide skal ske skriftligt til bestyrelsen med udtrædelsesdato.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. § 10, stk. 1. Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse. Stk. 9. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte et advisory board. Formålet med at nedsætte et advisory board er at rådgive bestyrelsen og den daglige ledelse. Et advisory board har ingen beslutningskompetence. Arbejdet i dette advisory board er ulønnet.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v. Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 1/5 af medlemmer, mindst 2 medlemmer, finder det nødvendigt. Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles. Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Enhver af mødets deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Stk. 4. Protokollen underskrives senest på det efterfølgende møde. Det skal fremgå af protokollen (referatet), hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 7. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 8. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer. Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne. Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd Stk. 1. Medarbejderrådet/samarbejdsudvalget består af forstanderen og de faste medarbejdere. Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 3. Medarbejderrådets/samarbejdsudvalgets udtalelse indhentes i henhold til skolens personalepolitik.

§ 10. Regnskab og revision Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Stk. 2. Den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7. Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet, jf. § 7 i tilskudsbekendtgørelsen for frie kostskoler. Stk. 2. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.

§ 13. Nedlæggelse Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.


Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt. D. 12. september 2017